Algemene voorwaarden HorecamakelaarOnline

Let op: aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door HorecamakelaarOnline worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding in welke vorm of omvang dan ook ontstaat. HorecamakelaarOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist opgegeven informatie. U dient zelf uw aanvraag op fouten te controleren. Gebruik van HorecamakelaarOnline betekent dat u deze voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van HorecamakelaarOnline als u deze voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) niet accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. Het is raadzaam deze algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

Artikel 1: Algemeen
1. HorecamakelaarOnline heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. HorecamakelaarOnline draagt voor verkeerd geplaatste informatie geen enkele verantwoordelijkheid.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden op de site van HorecamakelaarOnline.
3 HorecamakelaarOnline voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit.

Artikel 2: Overeenkomst
HorecamakelaarOnline probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. HorecamakelaarOnline draagt echter uitsluitend een adviserende en ondersteunende rol en is nimmer een partij bij een overeenkomst die wordt gesloten tussen een koper en verkoper door gebruikmaking van de diensten van HorecamakelaarOnline.

Artikel 3: Gegevens
1. Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van HorecamakelaarOnline, zult u ervoor zorg dragen dat uw gegevens, zoals gevraagd op deze site en extra benodigde gegevens die in vervolgstappen kunnen worden opgevraagd door HorecamakelaarOnline, volledig, juist en actueel zijn.
Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de diensten van HorecamakelaarOnline.
2. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
3. HorecamakelaarOnline respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verlenen van onze diensten en het verbeteren van deze website.
4. HorecamakelaarOnline stelt uw gegevens beschikbaar aan andere websites, die uw gegevens vertonen door middel van een advertentie om u bij kopers onder de aandacht te brengen. U stemt in met het verstrekken van uw gegevens aan deze websites.
5. Op de websites zoals genoemd in artikel 3.4 valt u onder de privacyregels van die betreffende site.
HorecamakelaarOnline heeft geen invloed op de inhoud en beleid van deze sites en dit erkent u.
6. HorecamakelaarOnline levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt HorecamakelaarOnline uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers, indien hiertoe naar het oordeel van HorecamakelaarOnline reden toe is.
7. Indien u niet wenst dat HorecamakelaarOnline het in de artikelen genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van de diensten van HorecamakelaarOnline.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
1. Indien de auteurs,- handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (opdrachtgever) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. HorecamakelaarOnline staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen enkele rol.
2. Het is niet toegestaan HorecamakelaarOnline op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

Artikel 5. Uitsluiting
HorecamakelaarOnline behoudt zich het recht toe om uit te sluiten van elk verder gebruik van deze site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van HorecamakelaarOnline om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6: HorecamakelaarOnline garandeert niet
1. Dat de tekst van advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn.
2. Dat uw wederpartij bevoegd is overeenkomsten met u te sluiten, dat de door hem opgegeven informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op juiste wijze zal uitvoeren.
3. Dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten
4. Dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. HorecamakelaarOnline sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site en/of diensten verricht door HorecamakelaarOnline. HorecamakelaarOnline zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit;
1.1 Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door de op websites, door HorecamakelaarOnline geplaatste advertenties.
1.2 De onmogelijkheid de site te gebruiken.
1.3 Het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site.
1.4 Het feit dat informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is.
1.5 Het onrechtmatig gebruik van de systemen van HorecamakelaarOnline , waaronder de site door een derde.
1.6 Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van HorecamakelaarOnline .
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe/ indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HorecamakelaarOnline of haar ondergeschikten.
3. De totale aansprakelijkheid van HorecamakelaarOnline voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat u voor de opdracht heeft betaald aan HorecamakelaarOnline .

Artikel 8: Vrijwaring
U vrijwaart HorecamakelaarOnline volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van de diensten aangeboden op deze site.

Artikel 9: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen naar websites van derden. HorecamakelaarOnline heeft geen zeggenschap over deze websites. HorecamakelaarOnline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 10: Beveiliging
HorecamakelaarOnline spant zich in naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 11: Advertenties
1. Iedere opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een opdracht geeft u HorecamakelaarOnline toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen op de daarvoor bestemde websites.
2. Het is verboden opdrachten te plaatsen op HorecamakelaarOnline indien u niet bevoegd bent te handelen namens dit product.
3. HorecamakelaarOnline behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. HorecamakelaarOnline behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de daartoe betreffende websites. Dit zal
zich in ieder geval voordoen als, maar niet alleen in de volgende gevallen:
3.1 De producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste of onvolledige wijze beschreven.
3.2 Het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
3.3 Het betreffende product en/of advertentie zou op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan derden
3.4 De betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder) porno of is anderzijds onrechtmatig.
3.5 Producten en/ of advertenties die anderszins naar de mening van HorecamakelaarOnline  aanstootgevend zijn.
3.6 Opdrachten die overeenkomstig artikel 12 betaald hadden moeten worden, maar deze betaling is uitgebleven.
4. U vrijwaart HorecamakelaarOnline tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw opdracht inbreuk maakt op eigendomsrechten van derden.

Artikel 12: Opdracht
1. Het tot stand komen van een opdracht komt uitsluitend tot stand door ontvangst van een opdracht door de opdrachtgever en indien en nadat de opdracht door HorecamakelaarOnline schriftelijk is aanvaard.
2. Een opdracht wordt aangegaan totdat de opdrachtgever aangeeft dat het object verwijdert moet worden van de site HorecamakelaarOnline.
Overeenkomstig artikel 13.2.
3. Opzegging van de opdracht geschiedt door middel van een aangetekend schrijven per e-mail aan de andere partij.
4. In geval van overlijden van de opdrachtgever zullen zijn/haar erfgenamen verantwoordelijk worden voor de uitvoering en gevolgen van de opdracht.
Artikel 13: Betaling
1. Alle overeengekomen bedragen ten dienste van opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
2. Het verschuldigde bedrag ontstaan uit het door u gekozen servicepakket dient vooruit betaald te worden middels bank overschrijving. U ontvangt hiervoor een factuur.
3. U bent verplicht om alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens HorecamakelaarOnline na te komen.
4. In geval van verzuim van de opdrachtgever met betaling de aan HorecamakelaarOnline  verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever de wettelijke handels vertragingsrente verschuldigd artikel 6:119a BW vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is.
5. Indien HorecamakelaarOnline genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan HorecamakelaarOnline worden vergoed.

Artikel 13: Beëindiging opdracht
1. Opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is ten alle tijde te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
2. In het geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de opdracht, daaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is HorecamakelaarOnline gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever
de door HorecamakelaarOnline gemaakte onkosten aan HorecamakelaarOnline verschuldigd is, onverminderd het recht van HorecamakelaarOnline op volledige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
3. HorecamakelaarOnline kan de opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen, in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of in het geval de opdrachtgever rechtspersoon in staat van liquidatie of ontbinding verkeert, dan wel anderszins ophoudt te bestaan.

Artikel 14: Slotbepaling
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

HorecamakelaarOnline zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door HorecamakelaarOnline aangepast worden. HorecamakelaarOnline adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Menu